Quality Policy / Politika kakovosti družbe

Our guideline in everyday work is to offer the customer a comprehensive and quality service. Flexibility, quality, efficient organization and reliability at all levels are the values we take on and are also the guide in the implementation of our services. We ensure the quality of our services through the professionalism of our employees, who meet the criteria of our customers with their knowledge and efforts.

The quality of our company is based on:

• consistently ensuring the quality of our services with the aim of their continuous improvement

• visibility of the company in the market, assessment of risks and opportunities, continuous monitoring and constant verification of the achievement of set goals

 • good relations with business partners

 • healthy business operations

  Due to the constantly changing business environment and competitive conditions in the market, our response must be fast and correct, which requires the right decisions. Fast, relevant and high-quality information are the esence of our business decisions.

  Basic principles of the company:

 • satisfied and motivated employees

 • customer orientation and satisfaction

 • culture of business excellence

 • continuous improvement

  Management consistently implements the quality policy and measures to ensure continuous improvement and efficiency of the quality system in the company.

 

 

Naše vodilo  pri vsakdanjem delu je stranki ponuditi celovito in kvalitetno storitev.  Prilagodljivost, kakovost, učinkovita organizacija in zanesljivost ne vseh nivojih so vrednote, ki jih prevzemamo in so tudi vodilo pri izvajanju naših storitev. Kakovost naših storitev zagotavljamo s strokovnostjo zaposlenih, ki s svojim znanjem, trudom in prizadevanji zadovoljujejo kriterije naših strank.

Kakovost našega podjetja temelji na:

•           doslednem zagotavljanju kakovosti naših storitev s ciljem njihovega neprestanega izboljševanja

•           prepoznavnosti podjetja na trgu, ocenjevanju tveganj in priložnosti, sprotnem spremljanju in neprestanem preverjanju doseganja zastavljenih ciljev

•           dobrih odnosih s poslovnimi partnerji

•           zdravem poslovanju podjetja

Zaradi nenehno spreminjajočega se poslovnega okolja in konkurenčnih razmer na trgu, mora biti naša odzivnost hitra in pravilna, za kar pa so potrebne pravilne odločitve. H kakovostnim odločitvam pripomorejo hitre, ustrezne in kvalitetne informacije, na katerih temeljijo naše poslovne odločitve.

Osnovna načela podjetja:

•           zadovoljni in motivirani zaposleni

•           usmerjenost k zainteresiranim stranem in njihovo zadovoljstvo

•           kultura poslovne odličnosti

•           stalne izboljšave

Vodstvo z doslednim izvajanjem politike kakovosti in z ukrepi zagotavlja stalno izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti v podjetju.

Contact Us

Inspectus d.o.o.

Company Address:
Bonini 41b, 6000 Koper, Slovenia

Office Address:
Sermin 70 c, 6000 Koper, Slovenia

Office Phone: + 386 8200 8020
24/7 Customer Phone: +386 41 303 343

CEO: Tihomir Mačak
Office Phone: + 386 8200 8021
Mobile Phone: + 386 51 600 535